Hồ sơ lấy ý kiến Cổ Đông về việc sửa đổi điều lệ Công ty năm 2023

Sửa đổi điều lệ Công ty To trinh sua doi Dieu le Cong ty Du thao NQ ĐHĐCD Noi dung sua doi, bo sung Dieu le Cong ty Phieu lay y kien co dong Quyet dinh lay y kien co dong bang van ban 2023 NQ Dai hoi dong co dong Cty – Vv Thay […]

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 theo đường dẫn bên dưới: 1. Biên bản ĐHĐCĐ năm 2022. 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Trân trọng cảm ơn!

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.  Kính mời Quý Cổ Đông tải tài liệu ở các đường dẫn bên dưới: 1. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021. 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM KẾT THÚC 2020. 3. DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG […]

Nghị quyết: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Nghị quyết: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 Quý vị vui lòng tải Nghị quyết: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016  – Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông theo đường dẫn bên dưới. Nghị quyết: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 Quý vị vui lòng tải Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 – Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông theo đường dẫn bên dưới. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 Quý vị vui lòng tải Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016  – Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông theo đường dẫn bên dưới. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Nghị quyết: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

Nghị quyết: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 Quý vị vui lòng tải Nghị quyết: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 – Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông. Nghị quyết: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 – Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền […]

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 Quý vị vui lòng tải Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 theo đường dẫn bên dưới. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015