BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 theo đường dẫn bên dưới: 1. Biên bản ĐHĐCĐ năm 2022. 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Trân trọng cảm ơn!

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.  Kính mời Quý Cổ Đông tải tài liệu ở các đường dẫn bên dưới: 1. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021. 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM KẾT THÚC 2020. 3. DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG […]

Quyết định v/v triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Quyết định v/v triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 Quyết định v/v triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 Mời Quý Khách chọn đường dẫn bên dưới để tải file thông báo Tải file