Hồ sơ lấy ý kiến Cổ Đông về việc sửa đổi điều lệ Công ty năm 2023

Sửa đổi điều lệ Công ty

  1. To trinh sua doi Dieu le Cong ty
  2. Du thao NQ ĐHĐCD
  3. Noi dung sua doi, bo sung Dieu le Cong ty
  4. Phieu lay y kien co dong
  5. Quyet dinh lay y kien co dong bang van ban 2023
  6. NQ Dai hoi dong co dong Cty – Vv Thay doi, bo sung Dieu le Cong ty
  7. Dieu le Cong ty CPTM BSG Nien Dong
  8. BB Kiem phieu lay y kien co dong bang van banl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *