Hồ sơ lấy ý kiến Cổ Đông về việc sửa đổi điều lệ Công ty năm 2023

Sửa đổi điều lệ Công ty To trinh sua doi Dieu le Cong ty Du thao NQ ĐHĐCD Noi dung sua doi, bo sung Dieu le Cong ty Phieu lay y kien co dong Quyet dinh lay y kien co dong bang van ban 2023 NQ Dai hoi dong co dong Cty – Vv Thay […]